تعمیرکاران جوان ! فقط دستگاه های صوتی http://tamirkaranjvan.mihanblog.com 2018-06-21T16:50:32+01:00 text/html 2016-10-25T11:14:24+01:00 tamirkaranjvan.mihanblog.com ابو عباس چنانی با سلام به بازدید کنندگان محترم http://tamirkaranjvan.mihanblog.com/post/6 <font size="3"> <font color="#6600CC" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>دوستان عزیز چهت پرسش سوال هایتان به چند نکته توجه کنید !<br><br>دستگاه های الکترونیکی و برقی خانگی&nbsp; مد نظر ما هستند از قبیل <br><br>دستگاهای صوتی و تصویری ! یخچال ! جاروبرقی ! پنکه! کولر ! اتو و ..... !<br><br>نام ومدال دستگاه و ایراد را بفرمائید !<br><br>سوال خود را به طور دقیق بیان کنید واز حاشیه کاری دوری کنید ‍!<br><br>اگه به امر تعمیرات واردنیستید می توانید سوال کنید !<br><br>از جواب سوال های که مربوط به وب ما نمی شوند معذوریم!<br><br></b><font color="#CC6600" size="4"><b>دوستان می توانید مشکل خود را با تهیه یک عکس از دستگاه <br><br>معیوب به ایمیل ما ارسال کنید !</b></font><strike><font color="#CC6600"> </font></strike><br></font></font><br><font size="3"><font color="#6600CC" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><a href="mailto:Aboabbas0045@gmail.com"><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%">Aboabbas0045@gmail.com</span></b></a><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></b></p> <b><br><font color="#666600"><font size="3">میتوان<font size="3">ید فعا<font size="3">لیت های تعمیرکاران جوان در وب سایت پایین مشاهده کنید !<br><br></font></font></font></font></b></font></font><br><b><font face="impact"><a href="http://khamas.blogfa.com/" target="_blank" title="الکترونیک و فناوری تعمیرکاران جوان ">الکترونیک وفناوری تعمیرکاران جوان </a><a href="http://khamas.blogfa.com/" target="_blank" title="الکترونیک و فناوری تعمیرکاران جوان ">الکترونیک وفناوری تعمیرکاران جوان </a></font></b><a href="http://khamas.blogfa.com/" target="_blank" title="الکترونیک و فناوری تعمیرکاران جوان "><b><font face="impact">الکترونیک وفناوری تعمیرکاران جوان</font></b> </a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"> کلیک کنید<br><br><hr><br><font size="3"><br><font color="#FF0000"><b>باسلام به شما دوست عزیز <br><br><br></b></font></font><div class="com4 , text101"><font color="#FF0000" size="3"><b>سلام ما یک دستگاه سینمای خانگی مارشال داریم چه کار کنیم که به تلویزیون سونی بخورد</b></font></div> <div class="com5 , text102"><br><br><br> <br> <font color="#6633FF" size="3"><b>سینمای خانگی را می توان با یک سری کابل صدا که در بازار موجودبه تلویزیون شما وصل کرد </b></font></div><br><hr><br><br><font color="#FF0000"><font size="4">باسلام به آقای نوح </font><font size="4">شایان فر</font></font><br><font color="#3333FF"><br></font><font color="#3333FF" size="4">سلام من یه سینمای خانگی دست دوم خریدم .خیلی خوب کار میکنه بجز اینکه وقتی صدا رو تا اخر بالا می برم حدودا ولوم روی 40 می زارم . دستگاه خاموش میشه .خواستم بدونم چرا اینجور می شه و مشکل چیه ؟</font><font color="#3333FF"><br><font size="4"> </font><br><font size="4"> لطفا جواب دادین به وبلاگ من بیایید و بهم اطلاع بدید. با تشکر </font></font><br><br><br><font color="#FF0000"><font size="4">دوست عزیز ! این مشکل می تواند هم از خود برد تقویت کننده صدا (آمپلی فایر) باشد <br>هم از برد تغذیه ! چون با بلند کردن صدا احتمالن افت ولتاژ اتفاق می افتد ودستگاه خاموش می شود !باید برسی شود ! آن را به یک تعمیرکار نشان دهید .<br><br></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="4"><br></font></font><br> <div class="clearfix comment_row-senderInfo"> <div class="comment_row-name"> <font size="3"><b><font color="#009900">باسلام به آقای رامین شریف </font></b></font></div><font size="3"><b><br></b></font></div><font size="3"><b> </b></font><div class="comment_row-body"> <font size="3"><b><font color="#3333FF">با عرض سلام و تشکر از شما دوستان <br> یک عدد ست چند طبقه سونی هست که روی دستگاه <br> آمپلی فایر آن نوشته شده : LBT-V810<br> یکبار دوستی ولوم را زیاد بلند کرد و سلکتور<br> مربوط به بانده زا چرخاند صدا از آن زمان قطع شد و چراغ ولوم آمپلی فایر چشمک می زند<br> ونه می توان این دستگاه را درست نمود ؟ انده با لحیم کاری و قطات مدار و خواندن نقشه کاملا آشنا هستم و یک دوره مقدماتی دیده ام با سپاس فراوان<br><br><font color="#009900">دوست عزیز احتمال سوختن آی سی آمپلی یا تراتزیستورها وجود دارد ! وهمین طور ورودی و خروجی باید برسی شود ! </font><br></font></b></font></div>&nbsp; <br><hr><br><br><div class="clearfix comment_row-senderInfo"> <div class="comment_row-name"> <font size="3"><b><font color="#009900">باسلام به آقای سعیدمومنه </font></b></font></div><font size="3"><b><font color="#3333FF"> </font></b></font><div class="comment_row-date"> </div><font size="3"><b><font color="#3333FF"> </font></b></font><div class="comment_row-email"><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><font size="3"><b><font color="#3333FF"> </font></b></font></div><font size="3"><b><font color="#3333FF"> </font></b></font><div class="comment_row-body"><font size="3"><b><font color="#3333FF"> یک دستگاه سینمای خانگی سامسونگ HT-TX25دارم که براثر ضربه ای کم دیگر روشن نمیشود وبردم نمایندگی گفتند 160 000 تومان هزینه شه آیا می ارزه و آیا مشکلش از کجاس که روشن نمیشود وآیا آنها من را گول نمیزنن چون احساس میکنم 160000 تومان زیاده نمیدونم ممنون میشم که اس ام اس یا به ایمیلم ج بدید بخدا میسپارم<br><br><font color="#33CC00">دوست عزیز پوزش به خاطر دیر جواب دادن به سوال شما <br>درمورد سوالی که فرمودین ضربه که به این دستگاه وارد کردین باید بررسی شود چقدر به این دستگاه آسیب وارد شده ! قابل تعمیر است ! در مورد هزینه نمی توانم چیزی عرض کنم ! تا مشکل نفهمید نمیشه زود قضاوت کرد ! بعد به خود شما بستگی دارد ! که این دستگاه برای شما چقدر ارزش دارد که می خواهید تعمیرش بکنید یا نه !!!<br></font></font></b></font></div><br><font color="#6600CC" size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight">باسلام به آقا امیر <br></font></b></font><div class="messageOne-info"><font color="#6600CC" size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font><div class="title" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -420px;"><font color="#6600CC" size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight">درخصوص تیونرپخش ماشین پایونرمدلAVH-P5150 DVD</font></b></font></div></div><div class="messageOne-body"><font color="#6600CC" size="4"><b><font face="Mihan-IransansLight">با سلام.استادگرامی پخش خودرو بنده پایونر ومدا 5150میباشد .این پخش یك قطعه بنام تیونر دارد كه احتمالا مربوط به رادیو آنهم میباشد متاسفانه این قطعه كه عرض نمودم پاور دستگاه هم میباشد وبون آن دستگاه روشن نمیشود .میخواستم بپرسم با توجه به اینكه به سختی گیر میاد آیا راهی هست كه بشه بدون آن دستگاه را روشن نمود تشكر<br><font color="#CC0000">دوست عزیز سلام در خصوص پخش شما این گونه دستگاه ها بسیار حساس هستن و ممکن است با کو چک ترین مشکل در ضبط بقیه قسمت ها از کار بیفتن !<br>حالا هم اگر یک تعمیر کار حرفه ای یا نمایندگی بتواند با تخصص آنرا تعمیر کند <br>شاید بتوان از یک تیونر رادیو دیگر استفاده کرد .<br></font></font></b></font></div><br> text/html 2015-03-07T11:14:24+01:00 tamirkaranjvan.mihanblog.com ابو عباس چنانی سوال وجواب پنجشنبه 14 اسفند 93 http://tamirkaranjvan.mihanblog.com/post/3 <font size="3"><b><br></b></font><div class="messageOne-info"><div class="messageOne-body"><font size="3"><b><font color="#3333FF">باسلام به دوست عزیز آقا محمد<br><br><br></font>مشکل روشن نشدن lcd سامسونگ مدل la40d550 پس از <br><br>دستکاری در منو مخف<font size="3"> ! </font>سلام خدمت استاد گرامی <br><br> درحالی که در منوی مخفی بودم برق قطع شد و دیگر روشن <br><br>نشد لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر<br><br><br><font color="#6600CC">دوست عزیز وب ما مربوط به دستگاه های صوتی می باشد !<br><br>شما می توانید سوال خود با آقای امیدی در میان بگذارید !<br><br>http://tamirkaran.mihanblog.com<br><br><font size="3">جواب سوال <font size="3">توسط آقای ام<font size="3">یدی<br><br></font></font></font></font></b></font><br><div class="comment_row-body"> <font color="#3333FF" size="3"><b>سلام دوست گرامی <br><br> در مورد سوال این دوست ما باید عرض کنم . <br><br>نرم افزار این تلویزیون ایراد پیدا کرده . بهترین <br><br>کار تعویض برد مین می باشد .</b></font><br> </div></div></div><font size="3"><b> </b></font> text/html 2015-03-01T11:14:24+01:00 tamirkaranjvan.mihanblog.com ابو عباس چنانی سوال وجواب یک شنبه 10 اسفند 93 http://tamirkaranjvan.mihanblog.com/post/4 <font size="3"><b> </b></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(102, 0, 204);" lang="FA">با سلام به آقای رحیمی</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></b></font></p><font size="3"><b></b></font><br><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دوتا باند مدل پاسکال دارم یعنی بصورت </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">استریو هستند ! که یکی از باندها صدای خن </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">خن می دهد ! آیا تعمیر می شوند.</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">وقتی یک باند بلندگو خش خش یا خن خن کند! یا برده آن پاره شده یا <font size="3">چیز</font>ی </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">در پرده آن فرو رفته باشد ! شاید باچسب بتوان باند پاره شده را چسب زد یا</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"></span><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">در نهایت باید تعویض شود. </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);"><br> <br> </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 0, 153);">----------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> -----------------------------------------------</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">باز هم&nbsp; سلام به رحیمی</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><br><font size="3"><b></b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">اسپیکر کامپیوترم مدتی صداش شکسته ونامفهوم </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">شده! خودم بازش کردم چندتا از مقاومت ها و </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">چند قطعه دیگه سیاه شدن . آیا این می </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">تواند مشکل اسپیکر من باشد ! زیاد به </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">امر تعمیر کاری وارد نیستم ! لطفا راهنمایی کنید</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="LTR"></span> !</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:12.0pt;text-align: right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">اگر به تعمیرات وارد هستید ! ورودی و خروجی ها را چک کنید ! و گرنه به یک تعمیر </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);" lang="FA">کار نشان دهید.</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 255);"><span dir="LTR"></span> <br> <br> ----------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> ---------------------------------------------</span></b></font></p><div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-top:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;padding:1.0pt 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:left;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed;border: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm;mso-padding-alt: 1.0pt 0cm 0cm 0cm"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; display: none;">Bottom of For</span><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">&nbsp;</span></b></font> </p></div><font size="3"><b></b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(102, 0, 204);" lang="FA">باسلام به آقای احمدی</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(102, 0, 204);"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دوست عزیز من یک ضبط خانگی ایوا دارم ! اما </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">قدیمه وکاست می خوره ! می خواستم فلاش خورش بکنم </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><br> <br>را بخش کند&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> MP3می خواهم موزیک&nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="LTR"></span> ! <br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">لطفا بفرمائید چکار کنم ! آیا راهی هست.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"> <br> </span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><font size="3"><font color="#000099">آره هست ومی توانید نصب کنید روی <font size="3">ضبط خودتان !اگه بلد باشید &nbsp;</font> &nbsp; <br></font></font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"><font size="3">&nbsp; </font><br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">! </span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 153);"><span dir="LTR"></span></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">پلیر هایی هستند ! که روی هر دستگاه صوتی می توان نصب کرد . </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 153);"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 153);" lang="FA">یک سری به فروشگاه اینترنتی امیر آی سی بزنید.</span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: rgb(51, 51, 153);"><span dir="LTR"></span> !</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></b></font></p><font size="3"><b> </b></font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-02-28T11:14:24+01:00 tamirkaranjvan.mihanblog.com ابو عباس چنانی سوال و جواب ها شنبه 9 اسفند 93 http://tamirkaranjvan.mihanblog.com/post/5 <font size="3"> </font><div class="clearfix comment_row-senderInfo"> <div class="comment_row-name"> <font color="#6600CC" size="3">با سلام به آقای نوری</font><font size="3"><br><br></font> </div><font size="3"><br></font> </div><font size="3"> <br> یک بخش اتومبیل LG دارم که سی دی را نمی خونه ! لطفا بفرمائید چکار کنم ! با تشکر از وب خوب شما<br><br><br><font color="#3333FF"><font size="3">اگر به تعمیرات وارد هستید <font size="3">! می توانید لنز سی <font size="3">دی را از وجود کر<font size="3">دوخاک تمیز کنید ! یا حساسیت آنا را تعغیر <br><br><font size="3">دهید ! در نهایت باید لنز تعویض شود <font size="3">!</font></font><br></font></font></font></font></font></font>